Bookmark and Share

Pravidla 2021

Vydáno dne 16. 03. 2021 (2995 x přečteno)

Rada Západočeské hasičské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži.


 

 I. 

Rada Západočeské hasičské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži.

 

II. Účast

    Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

 

III. Rozsah soutěže

    Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem soutěže. V odůvodněných případech mohou přítomní členové Rady ZČHL udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit max.200,-Kč za jedno soutěžní družstvo

 

IV. Termíny, začátky soutěží, rezervace a startovní pořadí

Termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů. Začátky soutěží jsou stanoveny v sobotu ve 12:00 hod a v neděli v 10:00 hod nástupem družstev. Rezervace startovního pořadí soutěže bude probíhat na stránkách ZČHL. Start této rezervace bude v pondělí ve 20:00 hod, 12 respektive 13 dní před zahájením soutěže, na sobotu i neděli současně. Rezervace bude ukončena den před soutěží ve 20:00 hod. Prvních 10 týmů kategorie MUŽI a prvních 5 týmů kategorie ŽENY v celkovém pořadí uplynulého ročníku mají možnost si vybrat pro následující ročník pevné startovní pořadí v systému automatické rezervace.

Pořadatel soutěže má právo si pro své soutěžní družstvo (pouze pro jedno) vybrat libovolné startovní pořadí. Zvolené startovní pořadí pořadatele má přednost před pevným pořadím družstev. Družstvo pořadatele a družstva s pevným startovním pořadím budou přednostně zadána do systému automatické rezervace před jeho spuštěním.

Při konečném sestavování startovní listiny před soutěží je pořadatel povinen dodržet pořadí z ukončené automatické rezervace na stránkách ligy.

Družstva, která přijedou na soutěž bez rezervace, pořadatel zařadí na volná místa ve startovní listině postupně od začátku startovního pořadí. Pokud po uzavření startovní listiny (30 min před začátkem soutěže) zůstanou ve startovní listině ještě stále volná místa (neobsazení, neočekávaná neúčast družstva s rezervací), provede se sesunutí pořadí směrem k začátku startovní listiny tak, aby ve startovní listině nezůstala žádná volná místa. V případě, že sesunutí pořadí bude prováděno v oblasti vybraných pevných startovních pořadí, musí družstva s vybraným pevným startovním pořadím počítat s tím, že nebudou moci být jejich vybraná pevná startovní pořadí přesně dodržena.

Pořadatel je povinen zachovat posloupnost pořadí automatické rezervace. Je nutné vždy dodržet první (pokud si některý tým vybere číslo 1) a poslední (pokud si některý tým vybere poslední možné číslo rezervace) vybrané pořadí ze systému automatické rezervace.

Možnost změny startovního pořadí je pouze po vzájemné domluvě dvou družstev s pořadatelem.

 

Termíny a jiné nenadálé situace

Hlasovací právo v daném ročníku ZČHL mají týmy, které mají hlasovací právo na shromáždění žadatelů v předchozím roce.

 

V. Způsob provedení požárního útoku

    Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SH ČMS a pravidel ZČHL, na sklopné terče. Kategorie ženy bude startovat po kategorii muži. Stroj může být před pokusem nastartován.

Na dráze jsou povoleny pouze značky umístěné pořadatelem a zkontrolovány Radou ZČHL.

 

VI. Technické podmínky

Stroj

    Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a zpětnou klapkou. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem. Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně 2,5 závitu. Šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen.

Sání

    Savice – délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm. Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu. Délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek). Koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35 mm (na straně se závitem se délka náběhu měří včetně závitu, na straně s matkou se délka náběhu měří od hrany drážky pro těsnění). Koš s funkční klapkou, s ovládáním umístněným vně pláště. Velikost ok v sítu koše může být max. 10x10 mm. Šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu, bez dodatečného vnitřního vedení. Koš musí být našroubován před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice musí být sešroubovány. V PŘÍPADĚ, ŽE KOŠ SPADNE DO KÁDĚ PŘED NAŠROUBOVÁNÍM, NENÍ TO PROVINĚNÍ PROTI PRAVIDLŮM. KOŠ SE MUSÍ VYNDAT A NAŠROUBOVAT PŘED PONOŘENÍM. Koš musí být našroubován po vytažení z vodního zdroje. Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího. Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o maximální tloušťce 10 mm.

Útočné vedení

    Požární útok se provádí bez přetlakového ventilu. Plošné měření se provede dle dodaného jednotného přípravku. Hadice "C" min. šířka 63 mm, hadice "B" min. šířka 97 mm. Délka hadic min. 19 m. Délka hadice se měří včetně půl-spojek (bez ozubů) Kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu, nebo na přípravné základně. Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek (tloušťky max. 1 mm). Rozdělovač musí být s funkčními uzávěry bez jejich zajištění a přídavného držáku. Čára nástřiku a plocha za čárou nástřiku je nedotknutelná. Čárou stříkání se rozumí čára o výšce max. 20 mm nad zemí a délce min. 10 m. Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. V případě použití hákových klíčů nesmí být tyto nijak upraveny.

Výstroj soutěžících

    Na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů. Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. Družstvo žen se nemusí zúčastnit zahajovacího nástupu, ale musí se řádně přihlásit do soutěže dle pravidel. RADA A ROZHODČÍ BUDOU DŮSLEDNĚ VYŽADOVAT A KONTROLOVAT JEDNOTNOU ÚSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH (DRESY) NA OBOU NÁSTUPECH I PŘI PROVÁDĚNÍ ÚTOKU - PŘI NEDODRŽENÍ TOHOTO PRAVIDLA NEBUDOU UDĚLENY BODY. K provedení požárního útoku jednotná ústroj - Tričko musí být zastrčené do kalhot. Obuv pracovní nebo sportovní, připouští se tretry, kopačky se nepřipouštějí. Opasek lehký kožený mim. 40 milimetrů široký nebo jiný používaný v pož. ochraně. Ochranná přilba schváleného typu dle pravidel PS (bez jakýchkoliv dodatečných úprav). ČLENOVÉ DRUŽSTVA NEMUSÍ MÍT PŘILBY JEDNOTNÉHO TYPU ANI BARVY.

Pokud se družstvo nezúčastní zahajovacího nástupu v počtu minimálně 4. členů a řádně ustrojeno, může startovat pouze mimo soutěž. Pokud družstvo opustí nástupový tvar v průběhu nástupu, bude to hodnoceno jako nesportovní chování a družstvu budou odebrány body za umístění.

 

Jiná ustanovení

    Protest musí být podán na formuláři dle pravidel PS. Formulář bude k dispozici u startéra soutěže. Délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev, min. 3 minuty, max. 5 minut. Čas bude upřesněn při nástupu. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu není-li uvolněn přístup k ní. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny. Připravenost základny při startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení (do časového limitu) se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu základny. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start). Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích či pořadatele, při přerušení pokusu Radou ZČHL nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to na dobu nejvýše do 1 minuty od znovuotevření základny. Dojde-li k pádu nářadí na základně po jejím uzavření (od počátku povelu „Na místa, připravte se!“) nebo po vypršení časového limitu pro přípravu základny, bude pokus přesto odstartován. Žádný soutěžící na jedné soutěži, nesmí startovat více jak v jednom družstvu. Výjimku pro nedělní soutěž uděluje Rada Zčhl pouze v případě poranění soutěžícího v sobotu den předem na soutěži tohoto seriálu. K žádosti o výjimku předkládá družstvo lékařskou zprávu a potvrzení sobotního pořadatele o zranění. Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace. Rozhodčí budou označeni - při použití hasičského stejnokroje vestou ZČHL nebo páskou ZČHL na pravém rukávu a při použití civilního oděvu vestou ZČHL.  Soutěžící nemůže zastávat funkci hlavního rozhodčího, rozhodčího základny nebo startéra. ROZHODČÍ NA PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNĚ PROVEDE KONTROLU VÝSTROJE A ÚSTROJE SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA. Rozhodčí nádrže (kádě) má za úkol v kategorii ženy po dobu útoku sledovat vedoucího družstva a hlásit hlavnímu rozhodčímu případné vedení závodnic tímto vedoucím. V rámci možností pořadatel zašle článek o přípravě a průběhu soutěže ke zveřejnění v regionálním tisku, Hasičských novinách a na internetu.

 

VII. Protesty a odvolání

   Protesty se řídí pravidly PS. Protest se podává ústní formou hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po ukončení požárního útoku. Podání protestu je podmíněno kaucí 1000 Kč. Odvolání je podáváno písemnou formou Radě ZČHL a je podmíněno kaucí 1000 Kč. Formulář k odvolání je k vyzvednutí u hlavního rozhodčího. Při podání protestu bude neprodleně svolána rada ZČHL a o tomto informována. O uznání/neuznání protestu rozhoduje hlavní rozhodčí, v případě neuznání protestu je odvolacím orgánem Rada ZČHL. Kauce je u hlavního rozhodčího složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Při odvolání převezme kauci zástupce Rady ZČHL. Je-li odvolání uznáno, kauce se ihned vrací. Není-li protest nebo odvolání uznáno, předá rozhodčí nebo člen rady po nabytí práva rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace.

 

VIII. Měření času

    Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila nejméně na dvě desetinná místa. Časomíra musí být funkční 30 min. před stanoveným začátkem soutěže, překontrolována radou ZČHL. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí nebo monitorem. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny. Při selhání časomíry je povinností pořadatele zajistit náhradní časomíru a její zprovoznění do 30 minut. Pokud tato podmínka nebude dodržena, závod bude doměřen stopkami a výsledky nebudou započteny do bodování ZČHL. Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinací obou způsobů). Tvrdost terčů s plochou klapkou měřená na horním okraji otvoru musí být minimálně 8 kg (měřeno siloměrem dodaným Radou ZČHL). Tvrdost terčů s válečkovou klapkou nesmí být nižší, než stanovuje měřidlo dodané Radou ZČHL (výkres měřidla je uveden na webu www.zchl.cz ).

 

IX. Startování

    Povely „Na místa, připravte se!“, „Pozor!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).     Startování musí být prováděno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem. K dosažení maximální objektivity je povinně zavedena pozice pomocného startéra, který na úrovni startovní čáry sleduje a hlídá případný pohyb soutěžících mezi povelem „Pozor!“ a startovním výstřelem.

 

X. Vedoucí družstva

    Vedoucí družstva ŽEN označený vestou, může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva.  Vedoucí může pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál ani jakýmkoli způsobem vést závodníka při pokusu.

Vestu si vedoucí družstva sundá až po dokončení pokusu, jinak bude družstvo diskvalifikováno.

 

XI. Hodnocení jednotlivých soutěží

    Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ZČHL takto

Místo

Muži (bodů)

Ženy (bodů)

1. místo

20

10

2. místo

17

8

3. místo

15

6

4. místo

13

4

5. místo

11

3

6. místo

10

2

7. místo

9

1

8. místo

8

0

9. místo

7

0

10. míst

6

0

11. míst

5

0

12. míst

4

0

13. míst

3

0

14. míst

2

0

15. míst

1

0

Další

0

0

    Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje Rada ZČHL). Při neúčasti družstva nebudou družstvu uděleny body do ZČHL.

Soutěžní družstvo umístěné na bodovaném místě se může omluvit ze závěrečného nástupu pouze 2x v jednom soutěžním ročníku. Pokud je pořadatelem soutěže následující den, pak 3x.

Při vyhlášení musí vystoupit na bodovaném místě čtyři členové soutěžního družstva.

 

XII. Celkové vyhodnocení Západočeské hasičské Ligy v PÚ

    Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ZČHL ihned po skončení poslední soutěže. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body ze všech soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění. Celková částka konta ZČHL bude družstvům na předních místech rozdělena dle dodatku pro aktuální ročník ligy.

Družstva v obou kategoriích s nejrychlejším časem v útoku za celý ročník ligy budou oceněni Cenou Mildy Pytlíka.

 

XIII. Práva a povinnosti Rady Západočeské hasičské Ligy

Práva

    Vyžadovat na pořadateli odstranění nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo nezapočítat výsledky do pořadí ZČHL. Člen Rady má právo přerušit pokus před odstartováním u příslušného rozhodčího v případě pochybnosti o dodržování pravidel ZČHL. Po přerušení nesmí být manipulováno s nářadím. Může být zastavena stříkačka. Následně bude svolána Rada ZČHL. Rada ZČHL má právo přeřadit, odvolat nebo vyloučit ze soutěže pracovníky, rozhodčí nebo soutěžící (družstvo) zejména pro nepřístojné a nesportovní chování, a pro vážné nedostatky v jejich činnosti a nebo při porušení pravidel, má právo opravit pochybení rozhodčího nebo uznání protestu.

 

Povinnosti

    Před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech. Na závodech musí být přítomni minimálně 3 členové Rady ZČHL. Pro platné rozhodnutí Rady ZČHL je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů. Předat vestu pro označení vedoucího družstva spolu s měřícími přípravky pořadatelům soutěží. Zajistit značky pro vytýčení soutěžní dráhy. Překontrolovat správnost výsledkové listiny na každé soutěži a svým podpisem potvrdí její platnost.

Členové Rady ZČHL budou na soutěžích označeni jmenovkou.

 

XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže

 Pevný termín pro podání žádosti o pořádání soutěže v následujícím ročníku je 31.10. příslušného roku.

15 minut před stanoveným začátkem soutěže musí být vyvěšena veřejně přístupná tabule startovního pořadí družstev. Startovní listina musí být sestavena podle zásad uvedených v Pravidlech.

 

 IV. Termíny, začátky soutěží, rezervace a startovní pořadí.

Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.  Zajistí prostor pro zasedání Rady ZČHL.  Pořadatel zajistí 15 minut před stanoveným začátkem soutěže informativní schůzku Rady ZČHL a rozhodčích.  Dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1.600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu.  Čára nástřiku – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.  Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,80 m, šířku min. 0,90 m a nejmenší objem vody 1.000 litrů, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek, o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit.  Po dobu útoku nebude nádrž (káď) doplňována vodou.  Vyznačit na soutěžní dráze 18metrové úseky pro muže a 17,5metrové úseky pro ženy, měřené od čáry stříkání, značkami dodanými Radou ZČHL. Jiné značky, než značky vyznačené pořadatelem, nejsou na dráze přípustné.  Minimální šířka dráhy musí být po celé délce 10 m.  Vyznačit místo pro měření délky hadic.  Přestávka mezi kategoriemi může být maximálně 30 minut.  Vyhlášení výsledků musí být provedeno do 30 minut po skončení posledního útoku.  Každý pořadatel zaplatí v hotovosti na Shromáždění žadatelů částku odsouhlasenou Radou ZČHL. Získaná finanční částka, včetně případných příspěvků od sponzorů, bude použita na celkové vyhodnocení ZČHL a jejího chodu (písemnosti, telefony, poštovné apod.).  Při dodržení podmínek pro pořadatele soutěže bude 25 % ze zaplacené částky vráceno pořadateli zpět na Shromáždění žadatelů pro následující ročník. O dodržení podmínek rozhodne Rada ZČHL na své schůzi po ukončení ročníku, na základě Zápisů ze soutěží.  Soutěžní družstva mužů, která se umístila na 1.-10. místě a soutěžní družstva žen, která se umístila na 1.-5. místě budou odměněna věcnými cenami. Soutěžním družstvům, umístěným na 1.-3. místě, v obou kategoriích, musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže ZÁPADOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA V PÚ a příslušný ročník, k němuž může být připojeno další jméno soutěže). Zakazuje se udělovat živé ceny. Zajistit instalaci reklam případných sponzorů ZČHL (celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejnění jejich jmen, loga a materiálu na pozvánkách.  Uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru a okres. Na výsledkovou listinu uvést název soutěže, vlastní název soutěže (Pohár… Memoriál… apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění.  Název soutěže, k němuž může být připojeno další jméno soutěže, bude upřesněn pro každý ročník Dodatkem.  Pořadatel je povinen si zajistit od určeného člena Rady ZČHL kufřík, měřící náčiní, vesty a pásky pro rozhodčí a reklamní bannery.  Pořadatel zajistí tyto rozhodčí: Hlavní rozhodčí, Startér, Pomocník startéra, Rozhodčí základny, Rozhodčí nádrže (kádě), 2-Rozhodčí přípravné základny, 2-Rozhodčí na měření délky hadic, 2-Rozhodčí u čáry nástřiku. Funkce Hlavního rozhodčího může být sloučena s funkcí rozhodčího Pomocník startéra.  Plošina (základna) pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí má rozměr 2x2 m, je vysoká 0,10 m a musí mít plná čela ze všech čtyř stran.  Předat výsledkové listiny zástupcům Rady ZČHL ihned po skončení soutěže.

Pořadatel zašle výsledkovou listinu nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže na adresu redakce@firesport.eu v elektronické podobě. Vzor formuláře, který musí pořadatel vyplnit a odeslat, je na adrese: http://www.firesport.eu/dokument/vysledky_FireSport.xls