Bookmark and Share

Stanovy 2021

Vydáno dne 16. 03. 2021 (2035 x přečteno)

Zájmového sdružení právnických osob Přijaté dle ust. §20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění..


 

I.

Základní ustanovení

1)      Zájmové sdružení právnických osob (dále jen sdružení) bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne 19. prosince 2004 dle ust. §20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na zakládající členské schůzi zástupců sborů dobrovolných hasičů dále jen sbor), která se konala dne 19. prosince 2004.

2)      Podmínkou pro nabytí právní způsobilosti sdružení je jeho zápis do registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Plzeňského kraje dle ust. §20i a násl. zákona č 40/1964 Sb, občanského zákoníku, v platném znění.

3)      Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

 

II.

Název sdružení, sídlo a jeho členové

 

1)      Název sdružení zní „Západočeská hasičská liga“ (dále jen sdružení).

2)      Sídlem sdružení je Mrtník 52, 331 52 Dolní Bělá

3)      Členy sdružení jsou následující sbory:,

a) Sbor dobrovolných hasičů ve Lhůtě, IČ: 49183036, 332 01 Tymákov

b) Sbor dobrovolných hasičů v Dolním Hradišti, IČ: 49748149, 331 51 Kaznějov

c) Sbor dobrovolných hasičů v Horním Hradišti, IČ: 49746855, 331 01 Plasy

d) Sbor dobrovolných hasičů v Mrtníku, IČ: 49746961, 331 52 Dolní Bělá

e) Sbor dobrovolných hasičů v Krašovicích, IČ: 67106366, 331 52 Dolní Bělá

f)  Sbor dobrovolných hasičů v Úhercích, IČ:323220, 330 23 Úherce

g) Sbor dobrovolných hasičů v Mokrouších, IČ:49183877, 331 02 Tymákov    

h) Sbor dobrovolných hasičů v Bučí, IČ: 49746502, 331 52 Dolní Bělá

i)  Sbor dobrovolných hasičů v Horní Kamenici, IČ:65570472, 345 62 Holýšov  

j)  Sbor dobrovolných hasičů v Hůrky, IČ:48382825, 338 01 Hůrky

k) Sbor dobrovolných hasičů v Nevřeni, IČ:49746669, 330 11 Třemošná

 

III.

Předmět činnosti

1)           Předmětem činnosti sdružení je organizace soutěží v požárním sportu.

 

IV.

Orgány sdružení

1)      Orgány sdružení jsou:

a)      valná hromada

b)      předseda, místopředseda

c)      dozorčí rada

d)      rada ZČHL

e)      shromáždění žadatelů

 

V.

Valná hromada

1)      Valná hromada je nejvyšší orgán sdružení. Tvoří jej starostové sborů nebo pověření zástupci sborů ve sdružení. Rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami svěřeny do působnosti předsedy nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu.

2)      Valná hromada se schází minimálně 1 x ročně. Jednání řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda svolává valnou hromadu písemnou pozvánkou zveřejněnou nejméně 14 kalendářních dní na internetových stránkách sdružení www.zchl.cz . Mimořádnou valnou hromadu svolá na žádost kteréhokoliv člena sdružení nebo dozorčí rady. Mimořádná valná hromada musí být svolána do 14 dní od doručení žádosti předsedovi.

 

3)      Do působnosti valné hromady zejména patří:

a)      rozhodovat o změně stanov

b)      rozhodovat o přijetí nových členů či vyloučení dosavadních

c)      volba a odvolání členů dozorčí rady

d)      rozhodovat o sloučení, rozdělení nebo zrušení sdružení

4)      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení valné hromady je platné, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas.

5)      Z valné hromady pořizuje osoba zvolená na počátku jednání valné hromady jako zapisovatel zápis, který spolupodepisuje osoba řídící valnou hromadu a jeden člen dozorčí rady. Zápis musí obsahovat:

a)      datum a místo konání, počet přítomných

b)      schválený program

c)      přijatá rozhodnutí

d)      návrhy, protinávrhy, námitky

 

VI.

Předseda, místopředseda

1)      Předseda je statutárním orgánem sdružení. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými valnými hromadami, jedná jménem sdružení a zastupuje je navenek.

2)      Předsedu volí a odvolává valná hromada na funkční období 3 roky

3)      V působnosti předsedy je:

a)      svolat valnou hromadu způsobem obvyklým, věcně, organizačně a administrativně řídit a zajišťovat její průběh

b)      spolupracovat s ostatními orgány sdružení

c)      oprávněn uzavírat jménem sdružení soukromoprávní smlouvy a zavazovat sdružení

4)      Místopředseda jedná obdobně jako předseda a to na základě pověření uděleného předsedou, nebo v jeho nepřítomnosti.

 

 

VII.

Dozorčí rada

1)      Dozorčí rada má 3 členy, jejich funkční období je 3 roky.

2)      Členy dozorčí rady nesmí být předseda, místopředseda, účetní a jiné osoby s rozhodovacím právem nakládat s majetkem sdružení a další osoby, jejichž činnost dozorčí rada kontroluje.

3)      Do působnosti dozorčí rady patří zejména:

a)      provádět kontroly hospodaření sdružení nejméně 1 x ročně

b)      o provedené kontrole podávat zprávu valné hromadě

c)      posuzování dodržování stanov

4)      Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

5)      Při jednání rozhoduje nadpoloviční většina hlasů všech členů.

 

 

VIIa.

Rada ZČHL

 

1)      Rada ZČHL je orgánem sdružení, který je pověřen organizací a dohledem nad dodržováním pravidel ZČHL na soutěžích pořádaných v rámci sdružení, zejména po stránce organizační, sportovní a technické. stránce. Rada ZČHL je nejvyšším orgánem na soutěžích pořádaných v rámci sdružení v období mezi jednotlivými shromážděními žadatelů.

2)      Rada ZČHL je volena shromážděním žadatelů, má 9 členů a jejich funkční období je 1 rok. Její působnost končí vždy s ukončením jednání Shromáždění žadatelů, kdy svoji činnost zahajuje nově zvolená Rada ZČHL.

3)      Do působnosti rady ZČHL patří zejména:

a)      rozhodovat o znění pravidel soutěží, o změnách a jejich doplněních

b)      rozhodovat o počtu soutěží na příslušný ročník

c)      rozhodovat o poplatcích pořadatelů soutěží

d)      rozhodovat o způsobu volby pořadatelů

e)      rozhodovat o dalších skutečnostech, jenž jsou nezbytné pro plnění předmětu činnosti sdružení

4)      Rada ZČHL svolává shromáždění žadatelů.

 

VIIb.

Shromáždění žadatelů

 

1)      Shromáždění žadatelů je orgán sdružení, který rozhoduje o všech záležitostech, které jsou spojeny s přípravou dalšího ročníku ZČHL a s organizací soutěží v rámci sdružení, zejména po sportovní a technické stránce.

2)      Tvoří jej žadatelé o pořádání soutěží na příslušný ročník v rámci sdružení, zástupci sborů, kteří se umístili do 10. místa v kategorii mužů a do 5. místa v kategorii žen v předcházejícím ročníku ligy a členové sdružení, kteří nežádají o pořadatelství ani se jejich družstva neumístnila do 10. respektive 5.místa.

3)      Shromáždění žadatelů se schází 1x ročně. Jednání řídí Rada ZČHL. Rada ZČHL svolává SŽ písemnou pozvánkou zveřejněnou nejméně 14 kalendářních dní na internetových stránkách sdružení www.zchl.cz. Před SŽ musí být na těchto stránkách nejméně 1 měsíc předem uveřejněna výzva pro možnost přihlášení žadatelů o pořádání soutěže v následujícím ročníku ZČHL.

4)      Do působnosti shromáždění žadatelů zejména patří:

a)      volba členů Rady ZČHL

b)      volba pořadatelů soutěží

c)      podávat návrhy na změny ve smyslu článku VIIa. odst. 3

d)      schvalovat návrhy změn ve smyslu článku VIIa. odst. 3

5)      Podávat návrhy na změny ve smyslu článku VIIa. odst. 3 má právo jakýkoliv člen sdružení. Podané návrhy členů sdružení musí být projednány Radou ZČHL a shromážděním žadatelů.

6)      Pokud se přihlášený žadatel bez včasné a řádné omluvy (posoudí předsedající Rada ZČHL) nedostaví na SŽ do zahájení jednání, nebude zařazen mezi žadatele o pořádání soutěže ZČHL a před hlasováním bude z hlasovacích lístků vyškrtnut.

7)      Každý subjekt s hlasovacím právem má pouze jeden hlas.

VIII.

Majetek sdružení

1)      Majetek sdružení je tvořen finančními vklady jednotlivých sborů, které pořádají v rámci sdružení soutěž v požárním útoku za příslušný ročník ligy.

2)      Majetek sdružení je tvořen členskými příspěvky členů sdružení. Členský příspěvek je stanoven ve výši 100,--Kč ročně na jednoho člena a je splatný vždy k 31. březnu příslušného roku.

3)      Majetek sdružení může být dále tvořen příspěvky jiných právnických nebo fyzických osob, dotacemi, prostředky získanými hospodářskou činností a dalšími majetkovým i zdroji.

4)      Příjmy, které nebudou využity v běžném roce, budou převedeny do roku příštího a budou užity v souladu s předmětem činnosti.

 

IX.

Správa finančních prostředků, účetnictví

1)      K bezhotovostnímu styku sdružení zřizuje běžný účet s podpisovým právem předsedy, místopředsedy a pověřených osob, kteří jsou rovněž oprávněni manipulovat s finančními prostředky.

2)      Sdružení je samostatnou účetní jednotkou. Účetní období je kalendářní rok. Prvním účetním rokem je období od zápisu v registru na Krajském úřadě do 31.12. příslušného roku. Posledním účetním obdobím je část od 1.1. příslušného roku do data výmazu z registru.

 

X.

Vznik a zánik členství

1)      Členy sdružení jsou jeho zakladatelé sbory – účastníci Zakladatelské smlouvy, kteří jsou dále uvedeni v článku II. těchto stanov.

2)      O členství ve sdružení mohou požádat další sbory. Jejich členství vzniká rozhodnutím valné hromady sdružení. Členství  vzniká podpisem  prohlášení nového člena o přistoupení ke stanovám sdružení

3)      Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena ze sdružení, vyloučením či ukončením činnosti.

4)      Výpovědní lhůta ze sdružení je měsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, ve kterém byla žádost o vystoupení doručena na adresu sdružení.

5)      Institut vyloučení ze sdružení je mimořádným zánikem členství a lze jej použít při hrubém porušení stanov, např. při neoprávněném přisvojení si majetku sdružení, jeho úmyslným poškozením, neplněním povinností vyplývajících z členství ve sdružení. K vyloučení ze sdružení musí dát souhlas 2/3 členů přítomných na valné hromadě, přičemž rozhodování o vyloučení člena musí být výslovně uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

6)      Vzhledem k nevýdělečnému charakteru sdružení, které slouží výhradně k uspokojování sportovních potřeb jejich členů, nemá člen, jehož členství zaniklo za trvání sdružení, nárok na jakékoli finanční vypořádání.

 

XI.

Povinnosti členů sdružení

1)      Členové sdružení jsou povinni:

a)      dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí valné hromady

b)      nakládat s majetkem sdružení podle rozhodnutí valné hromady, chránit jej a přispívat k jeho účelnému využití

c)      aktivně se zúčastňovat na přípravě a realizaci jednotlivých akcí a aktivit sdružení

d)      prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení

 

XII.

Zrušení a zánik sdružení

1)      Sdružení může být zrušeno rozhodnutím 2/3 většiny valné hromady a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato.

2)      Při zrušení sdružení se provede likvidace. Likvidátora jmenuje valná hromada. Pro průběh likvidace se přiměřeně užije právní úprava likvidace stanovená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Likvidační zůstatek se po uhrazení všech závazků sdružení rozdělí rovným dílem mezi všechny členy sdružení.

3)      Sdružení zaniká dnem výmazu z registru u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

XIII.

Pravidla změn stanov

1)      Stanovy sdružení lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí 2/3 většiny členů přítomných na valné hromadě.

2)      Změny stanov musí mít písemnou formu, dodatky musí být pořadově očíslovány a stávají se nedílnou součástí stanov.

3)      Po změně stanov sdružení a po schválení těchto změn valnou hromadou předá předseda jedno vyhotovení dodatku nejdéle do 15 kalendářních dnů Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

 

 

XIV.

Závěrečná ustanovení

1)      Tyto stanovy se vydávají v počtu 5 výtisků s platností originálu. Každý člen sdružení obdrží jeden výtisk, dále jeden obdrží předseda, jeden bude uložen v dokumentaci sdružení, jeden obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje.

2)      Stanovy sdružení podepisují pověření zástupci členských sborů na základě schválení jejich orgány.

3)      Stanovy nabývají účinnosti na základě jejich projednání a schválení v orgánech členských sborů, dnem nabytí účinnosti je den přijetí návrhu posledním účastníkem stanov.

4)      Účastníci prohlašují, že souhlasí s celým obsahem stanov sepsaných podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.