Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady Zčhl

Vydáno dne 11. 05. 2016 (4498 x přečteno)

Dne 10. 5. 2016 proběhla od 19:00 hod schůze Rady Zčhl v plzeňském hotelu Central.


Rada přítomni:
Nolč, Janda, Studničková, Záhrobský, Polívka Milan, Matoušek, Žák
Rada omluveni:
Polívka Michal, Šmolík
Hosté :
-
Program:
1) Zahájení
2) Projednání udělení pořadatelství 1.kola Zčhl v původním termínu 28.5.2016, na základě přihlášení náhradního zájemce (SDH Obora) v řádném náhradním termínu (tj. do 7.5.2016 do 24:00hod), na základě Výzvy, zveřejněné dne 30.4.2016 na stránkách Zčhl, po vzdání se pořádání 1.kola původním pořadatelem, SDH Horní Lukavice (viz doručený mail z 29.4.2016 od SDH Horní Lukavice).
3) Kontrola doplnění Pravidel Zčhl 2016 o Dodatek 2016 a o Doplnění dle Zápisu ze schůze Rady Zčhl ze dne 24.4.2016 (J.Adamec).
4) Finance – stav účtu, přeplatky, pohledávky, členské příspěvky – zaplacení členského příspěvku SDH Hůrky na účet Zčhl ve výši 100,-Kč, dořešení platby náhradního žadatele (4.000,-Kč) a vrácení pořadatelského poplatku SDH Horní Lukavice (4.000,-Kč).
5) Plakáty 2016 – úprava konečné podoby před tiskem (doplnění náhradního pořadatele(?), zajištění tisku, dohodnutí distribuce,…
6) Sponzoři 2016 – současný stav(?)
7) Různé
a. Kontrola a případné doplnění kufříku s materiálem (má u sebe Michal Polívka) – předání pořadateli první soutěže
b. Příští schůze – jednání Rady Zčhl
c.
d.
e.
8) Diskuse
9) Závěr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Úvodem přivítal Karel Nolč přítomné


2) Byl projednáno pořadatelství 1.kola Zčhl v původním termínu s tímto závěrem:
a) v souladu se závěry schůze Zčhl ze dne 24.4.2016 byl dne 25.4.2016 SDH Horní Lukavice zaslán mail s dotazem ohledně uspořádání 1.kola Zčhl v původním termínu 28.5.2016
b) na základě mailu od SDH Horní Lukavice ze dne 29.4.2016 se SDH Horní Lukavice vzdala pořadatelství 1.kola Zčhl v původním termínu 28.5.2016

c) v souladu se závěry schůze Zčhl ze dne 24.4.2016 byla dne 30.5.2016 na stránkách Zčhl zveřejněna Výzva = hledání náhradního pořadatele Zčhl v původním termínu 28.5.2016

d) dne 6.5.2016 byl mailem přijat dopis od SDH Obora s žádostí o pořádání 1.kola Zčhl v původním termínu 28.5.2016

Vzhledem k přihlášení jediného náhradního pořadatele ve stanoveném termínu bylo v souladu s dohodnutým postupem provedeno hlasování o akceptování tohoto náhradního pořadatele v ročníku 2016 Zčhl s tímto výsledkem:

pro doplnění pořadatelů o SDH Obora 6 (Janda, Studničková, Matoušek, Žák,
Polívka Milan, Záhrobský)
proti 0
zdržel se 1 (Nolč)

Ročník 2016 Zčhl tedy proběhne v původně plánovaném rozsahu 14-ti soutěží, kdy namísto původního pořadatele 1.kola SDH Horní Lukavice, který se vzdal pořadatelství, se přihlásil a hlasováním byl potvrzen náhradní pořadatel SDH Obora v původním termínu 1.kola - 28.5.2016.


3) Byla provedena kontrola doplnění Pravidel Zčhl na stránkách Zčhl od poslední změny, která byla odsouhlasena na schůzi Rady Zčhl 24.4.2016:
Pravidla Zčhl 2016 na stránkách Zčhl jsou v současné době aktualizována ve smyslu změn provedených na schůzi Rady Zčhl 24.4.2016 (Dodatek 2016 a Doplnění o povinnost pořadatele zaslat do stanoveného termínu výsledkovou listinu v elektronické podobě na stanovenou mailovou adresu) a změn provedených na předchozích jednáních – Shromáždění žadatelů dne 22.11.2015 a VH Sdružení Zčhl dne 24.1.2016.

Jelikož došlo v Pravidlech Zčhl k poměrně zásadním změnám pro pořadatele, důrazně se doporučuje všem pořadatelům jednotlivých kol Zčhl i všem členům Rady Zčhl důkladně se seznámit s těmito změnami, aby nedošlo na soutěžích k nedorozuměním z důvodu neznalosti Pravidel Zčhl … (startovní listina a startovní pořadí, hodnocení družstev - ženy, zasílání výsledkové listiny v elektronické podobě na předepsaném formuláři, …).


4) Finance 2016 – stav účtu, přeplatky, pohledávky, členské příspěvky:
Po dodatečné úhradě členského příspěvku od SDH Hůrky ve výši 100,-Kč je stav pokladny Zčhl následující:
Stav účtu k 10.5.20106 – 62.462,- CZK, z toho 14.000,- CZK vratné zálohy pořadatelů
Zůstatek bez vratných záloh : 48.462,- CZK
Získáno od sponzorů : 64.000,- CZK
Nový stav : 126.462,- CZK (včetně vratných záloh)
112.462,- CZK (bez vratných záloh)

Vrácení pořadatelského poplatku SDH Horní Lukavici (4.000,-Kč) a zaplacení pořadatelského poplatku náhradního žadatele SDH Obora (4.000,-Kč) zajistí Petr Eret po telefonické dohodě s oběma SDH (nejlépe převodem na účet SDH Horní Lukavice a z účtu SDH Obora) v co nejkratší době, nejpozději do zahájení ročníku 2016 Zčhl, tedy 28.5.2016!!!


5) Plakáty 2016 – (předběžně 10 ks pro každého pořadatele, zbylé se rozdají družstvům na první soutěži Zčhl)
Distribuci plakátů pořadatelům na úvodní dvoukolo zajistí Milan Polívka.
Na úvodním dvoukole si plakáty vyzvednou zbývající pořadatelé (vždy po 10 ks) a zbytek si rozeberou ostatní soutěžní družstva.


6) Sponzoři pro rok 2016 :
Pro rok 2016 byli doposud zajištěni sponzoři v celkové výši finančních příspěvků pro Zčhl cca 64.000,- Kč (PROBEZ, Valeš, DSD Metal, Gešvinder, Fajnkoš, Becker).


7) Různé
a. Kontrola a případné doplnění kufříku s materiálem
Kufřík má u sebe Michal Polívka. Rada Zčhl (Michal Polívka) provede kontrolu úplnosti a případně kufřík doplní.
Kufřík následně převezme Milan Polívka a spolu s banery a plakáty vše dopraví pořadateli 1.kola s dostatečným časovým předstihem.


b. Příští schůze Rady Zčhl – určení termínu:
Bude svolána v průběhu soutěžní sezóny 2016 v případě potřeby telefonicky nebo mailem. Pevný termín se nestanovuje.


8) Diskuse
-


9) Závěrem poděkoval Karel Nolč za účast na jednání.

Další schůze Rady Zčhl proběhne:
Pevný termín nebyl stanoven – viz bod 7).

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:

Záhrobský v.r., Milan Polívka v.r., Matoušek v.r., Žák v.r., Studničková v.r., Janda v.r.,
Nolč v.r.

(pro stránky Zčhl upravil a přepsal dle originálního zápisu: Karel Nolč)