Bookmark and Share

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU část č.1

Vydáno dne 05. 01. 2011 (4079 x přečteno)

 Úvodní ustanovení , Organizování soutěží v požárním sportu. Pravidlo 1 Obsah a působnost pravidel v požárním sportu. Pravidlo 2 Vydávání a výklad pravidel požárního sportu


Organizování soutěží v požárním sportu

Pravidlo   3 Soutěže v požárním sportu 
Pravidlo   4   Časové uspořádání soutěží v požárním sportu
Pravidlo   5    Pořadatelé soutěží v požárním sportu
Pravidlo   6    Disciplíny požárního sportu
Pravidlo   7    Účast na soutěžích v požárním sportu
Pravidlo   8   Propozice soutěže
Pravidlo   9   Přihlášky na soutěž  v požárním sportu
Pravidlo 10  Program soutěže
Pravidlo 11  Zrušení nebo odložení soutěže
Pravidlo 12   Protesty a odvolání
Pravidlo 13   Národní rekordy a nejlepší výkony
Pravidlo 14  Sportovní soustředění
Pravidlo 15  Úhrada výdajů
Pravidlo 16  Udělování titulů a cen
Pravidlo 17  Reklama a propagace
Pravidlo 18  Výkonnostní třídy 

Úvodní  ustanovení

Pravidlo 1

Obsah a působnost pravidel požárního sportu


1) Pravidla požárního sportu jsou souhrnem organizačních pokynů a zásad, technických podmínek a dalších ustanovení, kterými se určuje zejména:

a)   způsob pořádání soutěží v požárním sportu,
b)   provádění jednotlivých disciplín požárního sportu,
c)   měření a hodnocení dosažených výkonů.

2) Pravidla požárního sportu se vztahují na všechny soutěže v požárním sportu organizo-vané na území České republiky pro jednotky požární ochrany.

Pravidlo 2

Vydávání a výklad  pravidel požárního sportu

1) Pravidla požárního sportu, jejich změny a doplňky vydává  a zveřejňuje Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-generální ředitelství HZS ČR“) a podává též výklad těchto pravidel.

2) Otázky související s pravidly požárního sportu posuzuje komise tělesné přípravy
a sportu, kterou zřizuje generální ředitel HZS ČR. 

Organizování soutěží v požárním sportu

Pravidlo 3

Soutěže v požárním sportu

1) Soutěže v požárním sportu se organizují v  souladu s právními předpisy 1).

2) Soutěže v požárním sportu se mohou organizovat jako soutěž jednotlivců, štafet
a soutěž družstev v disciplínách požárního sportu určených v propozicích soutěže jejím pořadatelem za podmínek, že se soutěže zúčastní nejméně tři soutěžící v soutěži jednot-livců nebo dvě štafety nebo družstva v soutěžích štafet a družstev a že budou probíhat po-dle pravidel požárního sportu.

3)Soutěže v požárním sportu se mohou organizovat jako samostatné nebo společné pro jednotlivé druhy jednotek požární ochrany 2)  (dále jen „jednotek PO”). Pro účely těchto pravidel se soutěže a soutěžící zařazují do kategorií:

a) profesionální hasiči;soutěžící jednotlivci a družstva jednotek hasičských záchran-ných sborů (dále jen „HZS”) krajů, MV-generálního ředitelství HZS ČR, Střední odborné školy PO a Vyšší odborné školy PO ve Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO
a VOŠ PO“), HZS podniků a profesionálních vojenských hasičských jednotek,

b)  dobrovolní hasiči; soutěžící jednotlivci a družstva jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH”) obcí, jednotek SDH podniků a vojenských  dobrovolných jednotek PO.

4) Soutěže v požárním sportu se mohou organizovat i v kategorii členové občanských sdružení působících na úseku požární ochrany (dále jen „občanská sdružení”), tj. pro muže, ženy, dorostence a dorostenky, kteří nemusí být  současně členy jednotky SDH obce nebo jednotky SDH  podniku 3). 

5) Soutěže v požárním sportu se organizují:

       a) v rámci územního členění HZS kraje, MV-generálního ředitelství HZS ČR,
SOŠ PO a VOŠ PO, HZS podniku  nebo stanovené části kraje ..............…...   I. kolo
       b) v rámci  kraje nebo regionu  …….………….....………………………….…. II. kolo
       c) v rámci České republiky ....................................................……………… Mistrovství
       d) jako mezinárodní soutěže
       e) jako jiné soutěže.

6) I. kolo - základní kolo - zpravidla soutěž jednotlivců a družstev organizovaná v dis-ciplínách požárního sportu stanovených pořadatelem a upravených dle místních podmínek v propozicích soutěže. Podle místních podmínek, možností a zájmu jednotlivých subjektů je možné pořádat libovolný počet I. kol bez předepsaného postupového klíče. Pro nominaci do II. kola je rozhodující výsledek základního kola na úrovni odpovídající územnímu čle-nění HZS kraje.

7) II. kolo – krajské nebo regionální kolo - soutěž jednotlivců a družstev příslušného kraje nebo regionu organizovaná v disciplínách požárního sportu. Počet a pravidla účasti soutěžících jednotlivců a družstev stanoví pořadatel v propozicích soutěže.

8) Mistrovství - soutěž nejlepších jednotlivců a družstev České republiky organizovaná  v disciplínách požárního sportu. Počet a pravidla účasti soutěžících jednotlivců a družstev stanoví pořadatel v propozicích soutěže.

9) Mezinárodní soutěž - soutěž jednotlivců a družstev, kteří reprezentují své státy (země) a jsou v této soutěži paritně zastoupeni. Je organizovaná zpravidla podle mezinárodních pravidel požárního sportu za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích této mezi-národní soutěže.

10) Jiná soutěž - soutěž jednotlivců a družstev v disciplínách požárního sportu organizo-vaná za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích soutěže, zpravidla jako pohá-rová soutěž, memoriál, apod.

11) Pokud se soutěží uvedených v odstavcích 6 až 8 a 10 tohoto pravidla zúčastní soutěžící ze zahraničí, jedná se o soutěž s mezinárodní účastí. Pořadatel v propozicích soutěže sta-noví, zda zahraniční soutěžící budou v soutěži hodnoceni společně s ostatními soutěžícími nebo samostatně.

Pravidlo 4

Časové uspořádání soutěží v požárním sportu

1) MV-generální ředitelství HZS ČR stanoví každoročně do 31. prosince, která Mistrov-ství v požárním sportu v kategoriích profesionální a dobrovolní hasiči se v následujícím soutěžním roce (období) uspořádají. Současně stanoví nejpozdější termíny konání II. (kraj-ských nebo regionálních) kol na tato Mistrovství.

2) Pořadatelé I. a II. kol soutěží v požárním sportu a Mistrovství stanoví konkrétní ter-míny konání jednotlivých soutěží tak, aby byla mezi jednotlivými koly soutěže zachována přestávka minimálně 14 dní.

3) Pořadatelé jiných soutěží v požárním sportu stanoví termíny jejich konání tak, aby ne-narušovaly konání soutěží  I. a II. kol a Mistrovství.

4) MV-generální ředitelství HZS ČR zveřejní termíny a místa konání Mistrovství, ohlá-šených II. kol a jiných soutěží v požárním sportu, organizovaných v rámci HZS ČR, v ka-lendáři hlavních sportovních soutěží.

Pravidlo 5

Pořadatelé soutěží v požárním sportu

1) Pořadatelem soutěží v požárním sportu mohou být MV-generální ředitelství HZS ČR, SOŠ PO a VOŠ PO, HZS kraje, právnické a podnikající fyzické osoby, příslušné orgány vojenské správy na úseku požární ochrany a občanská sdružení.

2) Pořádání jednotlivých kol soutěží v požárním sportu v kategoriích profesionální a do-brovolní hasiči podle pravidla 3 odst. 5 písm. b) a c) stanoví MV-generální ředitelství HZS ČR v základním zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO na příslušný rok. Pořadateli těchto soutěží jsou:
a)      příslušný HZS kraje v  případě soutěží I. a  II. kola,
b)      MV-generální ředitelství HZS ČR s dalším pořadatelem v případě  Mistrovství.

3) V kategorii dobrovolní hasiči mohou být pořadateli též občanská sdružení, a to u sou-těží I. a II. kola po dohodě s příslušným HZS kraje nebo po dohodě s MV-generálním ředi-telstvím HZS ČR v případě Mistrovství.

4) Pořadatelé zodpovídají za přípravu a průběh soutěží. Každé soutěži proto musí před-cházet včasná a důkladná příprava tak, aby soutěž probíhala hladce, organizovaně, bez-pečně a byly vytvořeny podmínky pro dodržení pravidel požárního sportu a propozic sou-těže.

5) Výsledky soutěží II. kola oznamují pořadatelé neprodleně po ukončení soutěže pořa-dateli Mistrovství, a to písemně dle osnovy uvedené v příloze č. 2.

6) Byl-li na soutěži dosažen národní rekord (viz pravidlo 13 a 58), zašle pořadatel na
MV-generální ředitelství HZS ČR neprodleně příslušný protokol (viz příloha č. 3).

7) Byl-li na soutěži vyloučen soutěžící podle pravidla 59 odst. 6 nebo rozhodčí podle pra-vidla 25 odst. 8 a 9, zašle pořadatel neprodleně po ukončení soutěže na MV-generální ředitelství HZS ČR příslušnou zprávu (viz příloha č. 2).

8)         Za příslušné pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže (na riziko úrazu
a u zahraničních soutěžících též zdravotní pojištění) zodpovídá přihlašovatel.

Pravidlo  6

Disciplíny požárního sportu

Disciplínami požárního sportu jsou:

a) běh na 100 m  s překážkami,
b) výstup do 4. podlaží cvičné věže,
c) štafeta 4 x l00 m  s překážkami,
d) požární útok.

Pravidlo 7

Účast na soutěžích v požárním sportu

1) Soutěží v požárním sportu se mohou jako soutěžící zúčastnit příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci nebo členové jednotek PO a členové občanských sdružení, kteří jsou zdravotně způsobilí. Soutěžit mohou jako jednotlivci nebo jako členové soutěžních družstev.

2) Soutěžící se do příslušné soutěže přihlašují podáním písemné přihlášky stanovené po-řadatelem a této soutěže se účastní na základě přijetí této přihlášky nebo výběru provede-ného pořadatelem na základě pravidel uvedených v propozicích soutěže.

3) Jednotlivce a soutěžní družstva na soutěže v požárním sportu mohou přihlásit pouze příslušní zřizovatelé nebo občanská sdružení. Přihláška, kterou podá jednotlivec nebo sou-těžní družstvo samo, nesmí být přijata.

4) Soutěžní družstvo je maximálně třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max.   10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží: 

a) v běhu na 100 m s překážkami a výstupu do 4. podlaží cvičné věže 8 soutěžících,
b) ve štafetě 4x100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety; žádný člen soutěžního družstva nesmí běžet v obou štafetách,
c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplinu je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími.

5) Soutěží II. kola, a Mistrovství v kategoriích profesionální a dobrovolní hasiči se mohou zúčastnit družstva sestavená jen z příslušníků, zaměstnanců nebo členů jednotek PO jedi-ného zřizovatele nebo zřizovatelů 4), kterého reprezentují.

V jedné soutěži mohou  soutěžící soutěžit pouze v jedné kategorii.

6) Mezinárodních a jiných soutěží se zúčastňují družstva a jednotlivci podle propozic soutěže.

7) V soutěžích mužů a žen v kategorii členové občanských sdružení mohou startovat též členové těchto sdružení starší 15-ti let. Rozhodující je věk ke dni soutěže. Maximální počet těchto členů v soutěžním družstvu stanoví pořadatel v propozicích soutěže.

8)   Pořadatel může v propozicích soutěže stanovit časové limity podmiňující účast soutě-žících v soutěži.

Pravidlo  8

Propozice soutěže

1) Propozice soutěže vydává pořadatel soutěže.

2) Propozice soutěže musí být soutěžícím k dispozici u pořadatele nejpozději 14 dnů před termínem konání soutěže.

3) Propozice soutěže obsahují:
a)      úplný název soutěže,
b)      všeobecná ustanovení,
c)      technická ustanovení,
d)      datum vydání a podpis statutárního zástupce pořadatele.

4) Všeobecná ustanovení obsahují zejména:
a)         název a sídlo pořadatele, který soutěž organizuje a technicky zabezpečuje,
b)        místo konání soutěže,
c)         den a hodinu prezence soutěžících a zahájení soutěže,
d)        jméno a příjmení velitele soutěže, případně dalších organizačních pracovníků,
e)         jméno a příjmení hlavního rozhodčího, případně jména a příjmení rozhodčích dis-ciplín a dalších členů sboru rozhodčích,
f)          adresu a lhůtu pro zaslání přihlášky,
g)         místo, datum a hodinu losování,
h)         údaje o ubytování, stravování a dopravě účastníků,
i)           kontaktní osoby, na které je možno se obracet s dotazy,
j)          další důležité informace (například pojištění soutěžících a dalších účastníků soutě-že nebo údaje o tom, které  náklady soutěže hradí pořadatel a které soutěžící apod.).

5) Technická ustanovení obsahují zejména:
a)     kategorie a disciplíny soutěže,
b)     pravidla podle kterých se soutěž koná,
c)     podmínky účasti  v soutěži či výběru soutěžících (například stanovení časových li-mitů, výkonnostní třídy, maximálního počtu soutěžících apod.) a způsob prokazo-vání splnění těchto podmínek,
d)     způsob kontroly soutěžících před a v průběhu soutěže (předložení služebního, kva-lifikačního nebo registračního průkazu, členského průkazu, soupisky apod.),
e)       pořadí jednotlivých disciplín a  předpokládaný časový rozvrh soutěže,
f)     popis (povrch a omezení) dráhy a způsob měření dosažených výsledků,
g)      podmínky pro podání protestu,
h)     další technická ustanovení (například způsob kontroly nářadí, které nářadí zajistí pořadatel a způsob jejich užití, jejich losování apod.).

6) Propozice soutěže musí být přesně formulovány a nesmí vyvolávat  pochybnosti.

Pravidlo 9

Přihlášky na soutěže v požárním sportu

1) Přihlášky na soutěže v požárním sportu se podávají písemně ve lhůtě a na adresu uve-denou v propozicích soutěže.  Musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně pod-pisu zpravidla příslušného služebního funkcionáře HZS ČR, velitele nebo zřizovatele jed-notky PO a razítka přihlašovatele. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. l. Podáním přihláš-ky přihlašovatel současně stvrzuje, že jím přihlášení soutěžící splňují zdravotní způsobilost  a ostatní podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.

2) Podáním přihlášky se soutěžící zavazují, že se podrobí všem ustanovením pravidel po-žárního sportu a ostatním podmínkám stanoveným pořadatelem v propozicích soutěže.

3) Řádně podanou přihlášku, která splňuje propozice soutěže, nemůže pořadatel bez udání důvodu odmítnout.

Pravidlo 10

Program  soutěže

1) Program soutěže vychází z propozic soutěže. Obsahuje zejména časový rozvrh soutěže a jednotlivých disciplín.  Pořadatel jej zveřejňuje zpravidla při prezenci v místě konání soutěže. Pořadí a čas zahájení jednotlivých disciplin nesmí být změněno bez svolení hlav-ního rozhodčího.

2) Program soutěže musí být po dobu soutěže vyvěšen na přístupném místě. O změně programu soutěže musí být účastníci soutěže včas vyrozuměni.

Pravidlo 11

Zrušení nebo odložení soutěže

1) Nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu uskutečnit již vyhlášená soutěž, je pořadatel povi-nen její zrušení nebo odložení neprodleně oznámit vhodným způsobem, zejména přihláše-ným účastníkům soutěže, nejpozději dva dny před jejím zahájením.

2) Pořadatel může soutěž zrušit, nedošel-li podle jeho uvážení dostatečný počet přihlášek pro plánovaný rozsah soutěže.

3) Při odložení soutěže je nutno vytvořit časový prostor pro možnost podání dalších při-hlášek. Původní přihlášky, pokud nebyly přihlašovatelem odvolány, platí i pro změněný termín (popř. i místo konání) soutěže.

4) Zrušit soutěž nebo její část, přeložit začátek, přerušit již zahájenou soutěž, případně vyhlásit přestávku může pořadatel zejména v těchto dalších případech:

a) není-li místo pro konání soutěže způsobilé, nevyhovuje-li bezpečnosti soutěžících nebo  požadavkům ve smyslu propozic soutěže a pravidel požárního sportu,

b) chybí-li technické vybavení, nebo nářadí nezbytné pro zajištění řádného a bezpeč-ného průběhu soutěže,  případně neodpovídají-li překážky svým provedením a roz-měry pravidlům požárního sportu,  jsou poškozeny a mohou ohrozit  bezpečnost sou-těžících,

c) narušují-li průběh, regulérnost a bezpečnost soutěže nepříznivé povětrnostní pod-mínky (silný déšť, silný vítr, náhlé setmění), případně jiné příčiny,

d) není-li zajištěna zdravotní  služba.

Pravidlo 12

Protesty a odvolání

1) Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může pořadatel požadovat od protestujícího složení kauce. Tuto skutečnost musí pořadatel uvést v propozicích soutěže, včetně výše této kauce.

2) Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.

3) Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká. Při soutěži jednotlivců nebo štafet může podat protest též  soutěžící, kterého se poško-zení týká, pokud  s  ním na soutěži není vedoucí družstva.

4) Protesty se podávají písemně:
a) rozhodčímu disciplíny
- do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu
    nebo hodnocení pokusu nebo,  
 -  do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny;

b)     hlavnímu rozhodčímu
-  před zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jed-
    notlivce na soutěži, 
-  do 10 minut od vyhlášení výsledků, jsou-li spornou otázkou  tyto výsledky.

5)        Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 od-volání, vždy do l0 minut po převzetí rozhodnutí:

a)     hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu roz-hodl,
b)    odvolací komisi prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo o prvém odvolání.

6)          Rozhodnutí o způsobu řešení  protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání po-dáno. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu nebo odvolání s pod-pisem toho, kdo jej přijal.

7)         Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu přímo na místě soutěže, není další odvolání a její rozhodnutí je konečné.

8) Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno. Je u něj složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vra-cí. Při odvolání převezme kauci na odvolání a složenou kauci za protest hlavní rozhodčí. Je-li odvolání uznáno, obě kauce se ihned vrací. Totéž platí i při odvolání k odvolací ko-misi. Není-li protest nebo odvolání uznáno, předá rozhodčí po nabytí práva rozhodnutí slo-ženou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace.

9) Protest nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jeho projednávání rozhodčím disciplíny, hlavním rozhodčím nebo odvolací komisí. Kauce se v tom případě vrací.

10) Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit.

Pravidlo 13

Národní rekordy

 


1)            Národní rekordy v požárním sportu jsou nejlepší výkony dosažené v jednotlivých disciplínách občany České republiky. Jsou vedeny samostatně pro muže a ženy.

2)         Národní rekordy ve všech disciplínách požárního sportu potvrzuje, eviduje a vyhlašuje MV-generální ředitelství HZS ČR. Ve dvojboji pouze eviduje nejlepší výkon.

3)         Národní rekordy potvrzuje MV-generální ředitelství HZS ČR po prozkoumání všech podkladů a po zjištění, že při jejich dosažení byla splněna příslušná ustanovení pravidel požárního sportu.

4)            Národní rekord může být potvrzen, pokud byl rekordní výkon dosažen na Mistrovství, ve II. kole soutěže, mezinárodní soutěži a dalších vybraných soutěžích označených v ka-lendáři hlavních soutěží v požárním sportu, a pokud byly splněny následující podmínky:

a)      rekordní výkon byl dosažen na dráze, ohraničené příslušným obrubníkem nebo čá-rou  nebo praporky (na travnaté ploše),

b)      rekordní výkon byl měřen elektrickou časomírou,

c)      hlavní rozhodčí soutěže měl kvalifikaci rozhodčí-instruktor,

d)     rozhodčí disciplíny měl kvalifikaci rozhodčí,

e)     v kategorii profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a členové občanských sdružení-muži v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami musí být ve 4. úseku prováděno hašení; to neplatí pro potvrzení národního rekordu na kryté dráze,

f)       v disciplíně požární útok nesmí být proveden start pokusu s motorovou požární stříkačkou v chodu. Použitý přetlakový ventil musí být prokazatelně překontro-lován a nastaven (kalibrován) na horní hranici pracovního tlaku 1,2 MPa výrob-cem nebo organizací provádějící kalibraci, nejdéle 24 měsíců před soutěží.

5)         Národní rekordy na kryté dráze budou potvrzovány a evidovány samostatně jako „ha-lové rekordy”.

Pravidlo  14

Sportovní soustředění

1) V  rámci odborné přípravy jednotek PO lze organizovat soustředění vybraných soutě-žících či instrukčně metodická zaměstnání lektorů (trenérů) a rozhodčích v požárním sportu.

2) Před Mistrovstvím a významnou mezinárodní soutěží v požárním sportu může ten, který soutěžící (družstvo), případně rozhodčí do takové soutěže vysílá, organizovat sou-středění nominovaných účastníků. Příprava soutěžících, případně rozhodčích nominova-ných k reprezentaci ČR se provádí zpravidla ve spolupráci se vzdělávacími zařízeními MV-generálního ředitelství HZS ČR, případně vzdělávacími zařízeními Ministerstva vnitra.

Pravidlo 15

Úhrada výdajů

1) Výdaje spojené s nácvikem disciplín požárního sportu se hradí shodně s výdaji na od-bornou přípravu v jednotkách PO.

2) Výdaje spojené s organizováním soutěží v požárním sportu nese ten, kdo soutěž orga-nizuje 5). Tím je pořadatel a spolupořadatelé soutěže. Pořadatel soutěže v požárním sportu zpravidla hradí:

a) ubytování a stravování účastníků soutěže v požárním sportu v  rozsahu, který uve-de v propozicích soutěže a pokud účastník přijme ubytovací a stravovací služby zajištěné pořadatelem,

b) výdaje spojené s přípravou a provedením soutěže, například za propagaci, proná-jem a přípravu stadionu, časomíru, zdravotní služby, účelovou dopravu, překážky, nářadí apod.,

c) pojištění účastníků soutěže, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže,

d) výdaje spojené s oceněním soutěžících případně dalších účastníků soutěže (viz pravidlo 16).

Pravidlo 16

Udělování titulů a cen

1) Jako ocenění výsledků dosažených na soutěžích v požárním sportu je možno udělovat nejúspěšnějším soutěžícím diplomy, medaile, poháry a věcné ceny, popřípadě i peněžité ceny. Pořadatelem mohou být oceněni i jiní účastníci soutěže, uvedení zpravidla v propozi-cích soutěže jako organizační pracovníci nebo rozhodčí.

2) Udělení věcných popř. peněžitých cen je v kompetenci pořadatele.

3) Soutěžící v I. a II. kole hodnocení podle pravidla 61 na 1. až 3. pořadí obdrží nejméně  diplom.

4) Soutěžící na Mistrovství hodnocení podle pravidla 61 na 1. až 3. pořadí obdrží nejmé-ně diplom a medaile.

5) Titul Mistr Hasičského záchranného sboru ČR bude v  souladu se zvláštním předpisem 6) udělen družstvu hodnocenému v celkovém pořadí a jednotlivci hodnocenému ve dvojboji podle pravidla 61 na 1. pořadí.

Pravidlo 17

Reklama a propagace

1) Reklamu a propagaci  pořadatel zaměří zejména na pořádání vlastní soutěže, propagaci požární ochrany, svého města,  případně propagaci vlastních výrobků (je-li pořadatelem například právnická osoba)  apod.

2) Reklamu a  propagaci  sponzorů  v souvislosti s pořádáním soutěže povoluje pořadatel.

3) Reklama, její umístění a provedení musí odpovídat zákonným ustanovením a nesmí narušovat regulérnost a bezpečnost soutěže. Vylučuje se reklama politická a reklama v roz-poru s dobrými mravy.

4) Reklama a propagace nesmí být na stejnokroji příslušníků, zaměstnanců a členů jedno-tek PO. To se netýká sportovního oděvu soutěžících.

Pravidlo 18

Výkonnostní třídy

1) Soutěžící, kteří na soutěžích II. kola, Mistrovství nebo dalších soutěžích označených v kalendáři hlavních sportovních soutěží dosáhnou v disciplíně běh na 100 m s překážkami nebo výstup do 4. podlaží cvičné věže stanovené výkonnostní limity, získávají příslušné výkonnostní třídy.

2) Pro jednotlivé výkonnostní třídy se stanovují tyto výkonnostní limity:

III. výkonnostní třída              M:18,90         Ž:20,00   (100m)                        17,10 (věž)
II.  výkonnostní třída              M:18,20        Ž:19,30   (100m)                        16,30 (věž)
I.   výkonnostní třída              M:17,50        Ž:18,80    (100m)                       15,50 (věž)

3)         Vydání potvrzení o získání příslušné výkonnostní třídy v požárním sportu a vedení pří-slušné evidence organizuje ředitel HZS kraje. Podkladem pro vydání tohoto potvrzení je výsledková listina vydaná pořadatelem soutěže. Vzor potvrzení o získání výkonnostní třídy v požárním sportu je uveden v příloze č. 4.