Bookmark and Share

Zpráva dozorčí rady za rok 2019

Vydáno dne 04. 03. 2020 (2094 x přečteno)

Dozorčí rada Spolku Zčhl, z.s. pracovala v roce 2019 ve složení Ing.Karel Nolč předseda DR, Milan Polívka - místopředseda DR a Ondřej Janda — člen DR.


V roce 2019 zasedala Dozorčí rada jedenkrát, a to dne 23.2.2019 na jednání konaném v restauraci-šenku Lékárna,(Náměstí Republiky 97/9, Plzeň), před společnou schůzí Rady Zčhl a VH Spolku Zčhl, z.s., při hodnocení ročníku 2018. V roce 2020 zasedala rovněž jedenkrát, dne 1.3.2020, na témže místě, před společnou schůzí Rady Zčhl a VH Spolku Zčhl, z.s., při hodnocení ročníku 2019.

Na svých zasedáních zkontrolovala hospodaření spolku, nakládání s majetkem spolku, toky finančních prostředků ve spolku, posoudila dodržování stanov spolku a soulad působení spolku s předmětem činnosti spolku, kterým je organizace soutěží v požárním sportu.

Dozorčí rada konstatuje, že neobdržela v průběhu hodnoceného období žádnou stížnost či upozornění na porušení zákona či stanov a sama nezjistila žádné další případy porušení obecně závazných předpisů, stanov spolku či usnesení valné hromady.
Stav finančních prostředků na účtu Spolku Zčhl ke dni 31.12.2019 po převedení finančních prostředků z minulého období (+30.811,-Kč), po započítání všech příjmů od sponzorů, po započítání všech výdajů, po zaplacení poplatků pořadatelů a po zaplacení příspěvků členů spolku je +82.951,-Kč, včetně vratných záloh (14.000,-Kč); disponibilní částka pro rok 2020 je tedy +68.951,-Kč.

Dozorčí rada navrhuje, na základě předložené roční účetní závěrky, schválit účetní závěrku roku 2019, s kladným výsledkem +82.951,-Kč a doporučuje převedení těchto finančních prostředků do následujícího, tedy letošního roku 2020, kde budou užity v souladu s předmětem činnosti spolku.

K dnešnímu datu (1.3.2020) ještě zbývá uhradit příspěvky čtyř členů Spolku Zčhl (SDH Dolní Hradiště, Lhůta, Hůrky a Úherce) ve výši po 100,-Kč (dle znění čl.XI, odst.2 Stanov Spolku Zčhl je nejzažší termín pro úhradu členských příspěvků 31.3. běžného roku), a dále zbývá uhradit pořadatelské poplatky SDH Štichovice, Nevřeň, Zahorčice a Žákava ve výši po 3.000,-Kč. Celková neuhrazená částka činí 12.400,-Kč.

Vratné zálohy pořadatelům loňského ročníku Zčhl, kteří v letošním roce nepořádají soutěž Zčhl, k uvedenému datu (31.12.2019) vyrovnány nejsou, zbývá uhradit po 1.000,-Kč SDH Vranovice, Unětice a Buková.
Termín pro úhradu pořadatelských poplatků (4 x 3.000,-Kč) a termín pro vrácení vratných záloh (3 x 1.000,-Kč) stanovuje DR do 31.3.2020.

 Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků