Bookmark and Share

Zápis ze Shromáždění žadatelů

Vydáno dne 04. 12. 2016 (4524 x přečteno)

Zápis ze schůze Rady Zčhl před zahájením Shromáždění žadatelů.


Program :

 

1)      Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

2)      Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

3)      Seznámení s čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada Zčhl), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

4)      Zvolení volební komise

5)      Zpráva pokladníka (+upozornění na zaplacení vkladu nově zvolených pořadatelů (3000x4000), vrácení záloh neodhlasovaným loňským pořadatelům (1000) a zaplacení členského příspěvku Sdružení Zčhl (100) po bodu 16) jednání)

6)      Informace z jednání Rady Zčhl 4.11.2016 (KD Šeříkovka)

7)      Prezentace žadatelů (max. 3min)

8)      Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení organizace takovéto soutěže Shromážděním žadatelů)

9)      Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení případných výjimek Shromážděním žadatelů)

10)  Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2017 (tajná volba)

11)  Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2017

12)  Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2017 (tajná volba)

13)  Přestávka (15-30min) …možno oběd, …

14)  Vyhlášení výsledků hlasování

15)  Diskuse (doporučení - volba termínů Zčhl s ohledem na již stanovené termíny okresních a krajských postupových soutěží v Ps, MČR, ČP 100m, případně mezinárodních soutěží, Galavečer 2016, Galavečer 2017,…)

16)  Diskuse o termínovém kalendáři 2017

17)  Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2017 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2016

18)  Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2017

19)  Závěr, poděkování SDH Mokrouše za zajištění SŽ, poděkování všem za účast na SŽ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis ze schůze Rady Zčhl před zahájením Shromáždění žadatelů

 

Program :

 

1)      Hodnocení ligy 2016

2)      Dořešení způsobu finančního vyrovnání H.Lukavice x Seč x Zčhl

3)      Žolíky pro nové pořadatele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad1) Hodnocení ligy ročníku 2016 bylo provedeno na základě Zápisů z jednotlivých soutěží. Po projednání bylo konstatováno následující:

-všechna kola ročníku 2016 proběhla bez problémů a závad, za něž by byl zodpovědný pořadatel

-žádné sankce vůči pořadatelům (vratná záloha,…) proto nebudou využity

 

ad2) Finanční vyrovnání H.Lukavice x Seč x Zčhl - bylo zrevidováno rozhodnutí ze schůze Rady Zčhl ze 4.11.2016 a definitivně rozhodnuto takto:

Seč – neuspořádání soutěže Zčhl, oznámení v průběhu soutěže:

          pro:                    7

          proti:                  0

          zdržel se:           0

          Závěr:    dtto jako předchozí schůze Rady Zčhl – ze strany Zčhl nebude vrácen vklad 3.000,-Kč ani vratná záloha 1.000,-Kč. S SDH Seč bylo toto projednáno (K.Nolč-L.Matoušek), SDH Seč s rozhodnutím souhlasí.

 

Horní Lukavice – neuspořádání soutěže Zčhl, oznámení včas před zahájením sezóny, s aktivním přístupem (nabídnuto řešení s náhradním termínem – RadaZčhl toto neakceptovala):

          pro:                    5

          proti:                  1

          zdržel se:           1

          Závěr:    dtto jako předchozí schůze Rady Zčhl – ze strany Zčhl bude vrácen vklad 3.000,-Kč, nebude vrácena vratná záloha 1.000,-Kč.

          Mezitím ale byla na účet H.Lukavice z účtu Zčhl již převedena plná částka 4.000,-Kč, na základě již dřívějšího pokynu K.Nolče P.Eretovi, po posledním kole Zčhl (09.2016).

          SDH H.Lukavice byla požádána o navrácení částky 1.000,-Kč (vratná záloha) převodem zpět na účet Zčhl.

          Zástupci SDH H.Lukavice se na SŽ k žádosti Rady Zčhl nevyjádřili, sdělili, že definitivně se vyjádří až po projednání ve svém SDH.

          Na základě rozhodnutí a vyjádření SDH H.Lukavice bude ze strany Zčhl na další schůzi (01.2017) případně projednán další postup.

 

ad3) Před zahájením SŽ byla otevřena otázka uplatnění žolíků pro nové pořadatele. Na závěr bylo provedeno hlasování:

          pro:                    2

          proti:                  5

          zdržel se:           0

          Závěr:    při volbě pořadatelů Zčhl 2017 nebudou žolíky pro nové žadatele k dispozici.

 

 

 

Shromáždění žadatelů

 

Rada Zčhl-přítomni:

Nolč, Polívka Milan, Žák, Matoušek, Záhrobský, Janda, Šmolík.

 

Rada Zčhl-omluveni:

Polívka Michal, Studničková.

 

Plnou mocí pro hlasování za nepřítomného žadatele o pořádání soutěže Zčhl se prokázal:

-Milan Polívka – za SDH Brodeslavy

Na základě řádné a včasné omluvy (telefonické) z účasti na SŽ bylo provedeno, v souladu s čl.VIIb Stanov Sdružení Zčhl, hlasování ohledně zařazení nepřítomného SDH Brodeslavy jako řádného žadatele:

          pro:                    6

          proti:                  0

          zdržel se:           1

          Závěr:    SDH Brodeslavy bude zařazen jako řádný žadatel, v zastoupení Milana Polívky

 

ad1) Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

-provedl K.Nolč.

 

ad2) Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

přítomné sbory: 24 hlasujících z 30-ti možných

nepřítomné sbory: 6 (Dolní Hradiště, Dehtín, Hradec, Chotíkov, Krašovice, Brodeslavy)

 

ad3) Seznámení přítomných s čl.VIIb a s čl.VIIa Stanov Zčhl

-provedl K.Nolč.

 

ad4) Zvolení volební komise:

            Návrh: Nádvorník, Janda, Záhrobský

            pro:                  23

          proti:                  0

          zdržel se:           1

          Závěr:    navržená volební komise je schválena.

 

ad5) Zpráva pokladní

-přednesl K.Nolč - viz příloha zápisu

 

ad6) Informace z jednání Rady Zčhl ze 4.11.2016 v Plzni, KD Šeříkovka)

- přednesl K.Nolč - viz Zápis ze schůze Rady Zčhl ze 4.11.2016

 

ad7) Prezentace žadatelů

-proběhla dohodnutým způsobem, prezentovalo se všech 16 žadatelů

 

ad8) Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou nebo s odlišnými pravidly

-SDH Kalenice + SDH Novosedly – Zčhl+ŠHL, vyhodnocení bude provedeno samostatně pro Zčhl a pro ŠHL, podmínky Zčhl budou dodrženy dle Pravidel Zčhl.

 

ad9) Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl

Mokrouše – užší dráha (cca 8,5m) na doběhu před terči – bez námitek přítomných

Bylo provedeno hlasování:

          pro:                    24

          proti:                  0

          zdržel se:           0

          Závěr:    uvedená výjimka pro SDH Mokrouše je schválena.

 

ad10) Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2017

-je schváleno uspořádat 14 soutěží, zájemců o pořadatelství je 16.

-hlasování bylo provedeno tajnou volbou.

 

ad11) Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2017

-celkem bylo navrženo 11 kandidátů (Záhrobský, Janda, Polívka Milan, Nolč, Matoušek, Váchal, Balvín, Šmolík, Nádvorník, Polívka Michal, Skala), před zahájením hlasování odstoupil P.Skala.

 

ad12) Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2017

-hlasování bylo provedeno tajnou volbou.

 

ad13) Přestávka do 30min. – oběd

 

ad14) Vyhlášení výsledků hlasování:

1.-Pořadatelé 2017 - ad 10):

              Únětice                       (24)

              H.Hradiště                  (24)

              Štěn. Borek                 (24)

              Mokrouše                    (23)

              Plzeň 2-Slovany         (23)

              Štichovice                   (23)

              Bučí                            (22)

              Kalenice                      (22)

              Žákava                                    (21)

              Úherce                        (21)

              Novosedly                  (20)

              Chrást                         (20)

              Brodeslavy                 (20)

              Obora                          (17)

-------------------------------------------

              Bolkov                        (16)

              Zálesí                          (16)

 

2.-Členové Rady Zčhl 2017 – ad11):

              Nolč                            (24)

              Záhrobský                   (24)

              Polívka Milan             (23)

              Janda                          (23)

              Matoušek                    (23)

              Šmolík                        (21)

              Balvín Zdeněk            (21)

              Váchal                        (20)

              Nádvorník                  (18)

-------------------------------------------

              Polívka Michal           (19) – po telefonickém jednání se svým navrhovatelem se vzdal členství v Radě Zčhl z důvodu nedostatku času.

Spojení na nové členy Rady Zčhl:

-Libor Váchal: libor.vachal@icloud.com , 722 513 925

-Zdeněk Balvín: z.balvin@seznam.cz , 721 021 660

-Josef Nádvorník: josef.nadvornikk@seznam.cz , 728 133 986

 

ad15) Diskuse

     1. Proběhl výběr pevných startovních pořadí družstvy, která se v letošním ročníku umístila

na 1.-10.místě v kategorii muži a na 1.-5.místě v kategorii ženy:

          muži:     1.-Kalenice                  6                      ženy:   1.-Chválenice              nevyužito

                        2.-Únětice                   10                                2.-Únětice                   1

                        3.-Horní Lukavice      5                                  3.-Hradec                    4-dodatečně

                        4.-Dehtín                     8-dodatečně                4.-Štěnovický Borek  nevyužito

                        5.-Poděvousy              9                                  5.-Chotíkov                nevyužito

                        6.-Štichovice               nevyužito

                        7.-Mokrouše               4

                        8.-Chrást                     12-dodatečně změněno

                        9.-Útušice                   7

                        10.-Žebnice                 3

 

2. Galavečer k ukončení sezóny 2016

Poděkování všem za přípravu, zajištění sálu, organizace, hudby, DJ, technické zabezpečení, propagaci (TV) a za hladký průběh na vysoké úrovni, především:

-ÚMO Plzeň 2 Slovany – Zdeněk Červený

-Karel Míšek – za přípravu a bezchybný průběh večera

 

3. Uspořádání Galavečera k ukončení sezóny 2017

Zájemci:

Plzeň 2-Slovany – KD Šeříkovka        termín:             pátek   20.10.2017

                                                                                     sobota 21.10.2017

-hlasování o termínu 20.10.2017:

          pro:                    23

          proti:                  1

          zdržel se:           0

          Závěr:    termín konání Galavečera Zčhl 2017 je v pátek 20.10.2017.

 

-hlasování o vstupném (100,-Kč) na Galavečer, které by bylo použito pro činnost Zčhl (Ptáček, Matoušek,…):

          pro:                    19

          proti:                  1

          zdržel se:           4

          Závěr:    na Galavečeru 2017 bude vybíráno vstupné ve výši 100,-Kč.

-výběr vstupného zajistí A.Matoušek.

 

     4. Byla vznesena žádost na přítomné zástupce žadatelů a zástupce ostatních sborů ohledně

pomoci při získávání a zajišťování sponzorů pro financování Zčhl v roce 2017 (Nolč).

Současně bylo poděkováno Milanu Polívkovi za dosavadní úspěšnou činnost při

získávání a zajišťování sponzorů v letošním i minulých ročnících Zčhl.

 

     5.-Pravidla – návrhy na úpravy, změny,…

1)-(Sedláček)-Návrh na doplnění Pravidel Zčhl ohledně možnosti startu závodníka za dvě družstva v neděli, pokud by došlo na soutěži v sobotu ke zranění, a družstvo zraněného závodníka by nemělo náhradníka, a nemohlo by se tudíž zúčastnit nedělního kola.

-hlasování:

          pro:                    24

          proti:                  0

          zdržel se:           0

          Závěr:    do znění Pravidel bude doplněn text totožný s obdobným v Pravidlech Extraligy.

Do Pravidel Zčhl, čl. VI.Technické podmínky, odstavce Jiná ustanovení bude doplněno za stávající větu: „Žádný soutěžící na jedné soutěži, nesmí startovat více jak v jednom družstvu.“ (cca ve 2/3 tohoto odstavce) následující text:

 

Výjimku pro nedělní soutěž uděluje Rada Zčhl pouze v případě poranění soutěžícího v sobotu den předem na soutěži tohoto seriálu. K žádosti o výjimku předkládá družstvo lékařskou zprávu a potvrzení sobotního pořadatele o zranění.

 

ad16) Diskuse o termínovém kalendáři 2017. Po dohodě zástupců žadatelů byly stanoveny

termíny konání jednotlivých soutěží Zčhl v roce 2017 takto:

            27.5.2017 so   Únětice

            28.5.2017 ne   Úherce

            10.6.2017 so   Horní Hradiště

            11.6.2017 ne   Štichovice

            1.7.2017 so     Brodeslavy

            2.7.2017 ne     Bučí

            15.7.2017 so   Kalenice

            16.7.2017 ne   Novosedly

            29.7.2017 so   Štěnovický Borek

            30.7.2017 ne   Obora

            5.8.2017 so     Mokrouše

            6.8.2017 ne     Chrást

            2.9.2017 so     Žákava

            3.9.2017 ne     ÚMO Plzeň2-Slovany

 

ad17) Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2017 (P.Eret) + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2016 (P.Eret).

Zaplaceno všemi žadateli, Radou Zčhl byla povolena platba i bezhotovostně, převodem z účtu.

 

ad18) Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2017 (P.Eret)

Zaplaceno přítomnými členy Sdružení Zčhl, zaplacení členských příspěvků

nepřítomnými členy zajistí dodatečně P.Eret.

 

ad19) Závěr

K.Nolč poděkoval přítomným zástupcům družstev a sborů za účast a SDH Mokrouše (J.Šmolík) za zajištění prostor pro jednání Shromáždění a zabezpečení oběda s občerstvením.

Ukončení schůze ve 12:40 hod.

 

 

Dále následovalo krátké jednání nově zvolené Rady Zčhl. Bylo konstatováno a dohodnuto následující:

 

1)-Vl.Záhrobský vytvoří nový formulář Zápis ze soutěže a nové jmenovky pro všechny členy Rady Zčhl

2)-Případná změna sídla Sdružení Zčhl bude řešena na Valné hromadě Sdružení Zčhl (předpokládaný termín cca koncem ledna 2017

3)-Bude provedeno doplnění telefonních čísel a mailů členů Rady Zčhl a přepsán Zápis ze SŽ a vše přeposláno J.Adamcovi k vyvěšení na stránkách Zčhl (zajistí Nolč)

4)-Byl překontrolován obsah, vybavení a úplnost kufru Zčhl (Matoušek) a předán včetně banerů zástupcům SDH Únětice, pořadatelům 1.kola Zčhl ročníku 2017.

 

 

 

 

Rada ZČHL, Zapsal: Ondřej Janda

                                               Podpis: Janda v.r.

 

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:

Janda v.r., Šmolík v.r., Žák v.r., Polívka Milan v.r., Záhrobský v.r., Matoušek v.r., Nolč v.r.,

 

 

(pro stránky Zčhl upravil a přepsal: Karel Nolč)