Bookmark and Share

Úprava Pravidel Zčhl pro rok 2016

Vydáno dne 24. 01. 2016 (5001 x přečteno)

Oproti znění 2015, aktualizované po jednání 1-11-15, na základě úprav, navržených na Shromáždění žadatelů 21-11-15 v Šeříkovce a na základě následných připomínek členů Rady Zčhl, se provede v Pravidlech Zčhl pro rok 2016 následující úprava:


(Zásadní změna:
veškerá ustanovení ohledně termínu, začátku soutěží, rezervace a startovního pořadí se vyjmou z Pravidla XIV a přesunou se do Pravidla IV s tím, že se definitivně a jednoznačně upřesňuje způsob sestavení startovního pořadí družstev ve startovní listině, který musí pořadatel soutěže respektovat a dodržet)

1. Změna názvu Pravidla IV:
ruší se: IV. Termíny a začátky soutěží
a nahrazuje se zněním: IV. Termíny, začátky soutěží, rezervace a startovní pořadí

2. Změna obsahu Pravidla IV:
-(Pravidlo IV. Termíny, začátky soutěží, rezervace a startovní pořadí)


1) Změna ve formulaci původní poslední věty:
škrtá se „…pevné číslo pořadí v systému automatické rezervace.“
a nahrazuje se zněním „…pevné startovní pořadí v systému automatické rezervace.“

2) Za konec původní poslední věty se doplní následující nový text:


Pořadatel soutěže má právo si pro své soutěžní družstvo (pouze pro jedno) vybrat libovolné startovní pořadí. Zvolené startovní pořadí pořadatele má přednost před pevným pořadím družstev. Družstvo pořadatele a družstva s pevným startovním pořadím budou přednostně zadána do systému automatické rezervace před jeho spuštěním. Při konečném sestavování startovní listiny před soutěží je pořadatel povinen dodržet pořadí z ukončené automatické rezervace na stránkách ligy.
Družstva, která přijedou na soutěž bez rezervace, pořadatel zařadí na volná místa ve startovní listině postupně od začátku startovního pořadí. Pokud po uzavření startovní listiny (30min před začátkem soutěže) zůstanou ve startovní listině ještě stále volná místa (neobsazení, neočekávaná neúčast družstva s rezervací), provede se sesunutí pořadí směrem k začátku startovní listiny tak, aby ve startovní listině nezůstala žádná volná místa. V případě, že sesunutí pořadí bude prováděno v oblasti vybraných pevných startovních pořadí, musí družstva s vybraným pevným startovním pořadím počítat s tím, že nebudou moci být jejich vybraná pevná startovní pořadí přesně dodržena.
Pořadatel je povinen zachovat posloupnost pořadí automatické rezervace. Je nutné vždy dodržet první (pokud si některý tým vybere číslo 1) a poslední (pokud si některý tým vybere poslední možné číslo rezervace) vybrané pořadí ze systému automatické rezervace.
Možnost změny startovního pořadí je pouze po vzájemné domluvě dvou družstev s pořadatelem.

 

2.Změna obsahu Pravidla XIV:
(Pravidlo XIV.Podmínky pro pořadatele soutěže)


1) Původní první 2 věty zůstanou zachovány.

 

2) Za původní 2.větu bude doplněna nová 3.věta:
Startovní listina musí být sestavena podle zásad uvedených v Pravidle IV. Termíny, začátky soutěží, rezervace a startovní pořadí.

 

3) Škrtá se celá původní 3., 4., 5. a 6. věta bez náhrady:

„Při sestavování startovní listiny ………… nebudou dodržena pevná startovní čísla.“

 

4) Škrtají se celé původní poslední 2 věty bez náhrady:
„Pořadatel je povinen zachovat …… vybrané pořadí ze systému automatické rezervace“

 

Karel Nolč.
(definitivní znění na základě připomínky Milana Polívky)

 


Schváleno:

Na společném jednání VH Sdružení Zčhl a Rady Zčhl dne 24.1.2016 v hotelu Central v Plzni.