Bookmark and Share

Zápis ze Shromáždění žadatelů

Vydáno dne 24. 11. 2015 (4471 x přečteno)

poděkování ÚMO Plzeň2-Slovany za zajištění SŽ.


Program :

1)      Zahájení, přivítání hostů, návrh programu
2)      Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem
3)      Seznámení s čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů)
4)      Zvolení volební komise
5)      Zpráva pokladníka (+upozornění na zaplacení vkladu nově zvolených pořadatelů (3000x4000), vrácení záloh neodhlasovaným loňským pořadatelům (1000) a zaplacení členského příspěvku Sdružení Zčhl (100) po bodu 16) jednání)
6)      Informace z jednání Rady Zčhl 1.11.2015 (Hotel Central) a z jednání zástupců Rady Zčhl 1.11.2015 v Horažďovicích se zástupci ŠHL o možnostech pořádání společného dvoukola nebo jednotlivé soutěže obou lig - pravidla pro hodnocení a ocenění družstev
7)      Prezentace nových žadatelů (max. 3min)
8)      Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení organizace takovéto soutěže Shromážděním žadatelů)
9)      Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení případných výjimek Shromážděním žadatelů)
10)  Seznámení s žadateli Zčhl pro rok 2016 (bez hlasov.-počet žadatelů=počtu soutěží)
11)  Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2016
12)  Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2016 (tajná volba)
13)  Přestávka (15min) …možno oběd…
14)  Vyhlášení výsledků hlasování
15)  Diskuse
16)  Diskuse o termínovém kalendáři 2016
17)  Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2016 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2015
18)  Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2016
19)  Závěr, poděkování ÚMO Plzeň2-Slovany za zajištění SŽ, poděkování za účast na SŽ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rada Zčhl-přítomni: Nolč, Studničková, Skala, Žák, Janda, Záhrobský, Polívka Milan, Polívka Michal

Rada Zčhl-omluveni: Matoušek

Plnou mocí pro hlasování se prokázal:           Ptáček – za SDH Namnice

(přiloženo k zápisu)                                        Studničková – za SDH Kalenice

ad1) Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

ad2) Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

            22 hlasujících z 24 možných - nepřítomné sbory SDH Hůrky a SDH Dolní Hradiště

ad3) Seznámení přítomných s čl.VIIb Stanov Zčhl

ad4) Zvolení volební komise

            Studničková, Skala, Polívka Michal

            Schváleno – 22 pro

ad5) Zpráva pokladní

            Viz příloha zápisu

ad6) Informace z jednání Rady Zčhl z 1.11.2015 v Plzni a z 1.11.2015 v Horažďovicích se

            zástupci ŠHL – viz příloha zápisu

ad7) Prezentace nových žadatelů

Bolkov – staronový pořadatel, netřeba prezentace

Štěnovický Borek – dtto

Namnice – Soutěž bude probíhat v areálu Valcha za pomoci SDH Chrást, netřeba prezentace

ad8) Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly

Bez požadavků a námitek

ad9) Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl

Mokrouše – užší dráha (cca 8,5m) na doběhu před terči – bez námitek přítomných

ad10) Seznámení s žadateli Zčhl pro rok 2016

14 soutěží a 14 pořadatelů, netřeba hlasovat

ad11) Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2016

11 kandidátů (Záhrobský, Janda, Žák, Míšek, Nolč, Šmolík, Polívka Milan, Polívka

Michal, Matoušek, Studničková, Balvín)

ad12) Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2016

ad13) Přestávka 20min.

ad14) Vyhlášení výsledků hlasování:

22 – Žák, Nolč, Polívka Milan, Studničková

21 – Záhrobský, Janda, Polívka Michal

19 – Matoušek

11 – Šmolík

---------------------------

9 – Míšek

8 – Balvín

ad15) Diskuse

     1. Rezervace - pevné startovní pořadí (první, poslední) versus právo pořadatele vybrat

          si pro své družstvo libovolné pořadí – výjimka pro pořadatele (Nový)

     2. Návrh pro zrušení rezervace pevného startovního pořadí pro prvních 10 družstev mužů a

          prvních 5 družstev žen (Michal Polívka):

          pro:                    6

          proti:                 13

          zdrželi se:          3

          Závěr:    pevné startovní pořadí zůstane zachováno

     3. Návrh pro změnu pravidel ve věci udělení výjimky pro pořadatele (Nový)

          pro:                    19

          proti:                 0

          zdrželi se:          3

          Závěr:    pořadateli bude udělena výjimka pro výběr libovolného pořadí pro své (jedno)

          družstvo.

     4. Návrh na úpravu a přepracování pravidel v části IV. Termíny a začátky soutěží a

          v části XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže v souvislosti s odhlasováním výše

          uvedených bodů 1. až 3. (Nolč)

          Dohodnuto:

          Závazný postup pro sestavení startovní listiny:

1)Pořadatel si pro své soutěžní družstvo vybere libovolné startovní pořadí (před spuštěním systému automatické rezervace)

2)Budou zadána družstva s vybraným pevným startovním pořadím (před spuštěním systému automatické rezervace)

3)Proběhne rezervace družstev v systému automatické rezervace

4)Po ukončení automatické rezervace se provede sesunutí pořadí směrem k začátku startovní listiny tak, aby nezůstala ve startovní listině volná místa.

5)Na konec startovního pořadí se doplní dodatečně přihlášená družstva neuvedená v systému automatické rezervace (např. družstva přihlášená na místě v den soutěže,…)

 

 

V Pravidlech pro rok 2016 se provede následující úprava textu:

 

-(Pravidlo IV. Termíny a začátky soutěží)

1) Změna ve formulaci poslední věty:

škrtá se „…pevné číslo pořadí v systému automatické rezervace.“

a nahrazuje se zněním „…pevné startovní pořadí v systému automatické rezervace.“

 

2) Za konec poslední věty se doplní následující text:

       „Pořadatel soutěže má právo si pro své soutěžní družstvo (pouze pro jedno) vybrat libovolné startovní pořadí. Zvolené startovní pořadí pořadatele má přednost před pevným pořadím družstev. Družstvo pořadatele a družstva s pevným startovním pořadím budou přednostně zadána do systému automatické rezervace před jeho spuštěním.“

 

-(Pravidlo XIV.Podmínky pro pořadatele soutěže)

1) První 2 věty zůstanou zachovány.

 

2) Změna ve formulaci 3.věty:

škrtá se „…dodržet pořadí z rezervačního formuláře na stránkách ligy.“

a nahrazuje se zněním „…dodržet pořadí z ukončené automatické rezervace na stránkách ligy.“

 

3) Za konec 3. věty se vloží nový text:

Po ukončení automatické rezervace se provede sesunutí pořadí směrem k začátku startovní listiny tak, aby nezůstala ve startovní listině volná místa. V případě, že sesunutí pořadí bude prováděno v oblasti vybraných pevných startovních pořadí, musí družstva s vybraným pevným startovním pořadím počítat s tím, že nebudou moci být jejich vybraná pevná startovní pořadí přesně dodržena. Na konec startovního pořadí se pak případně doplní dodatečně přihlášená družstva, neuvedená v systému automatické rezervace (např. družstva přihlášená na místě v den soutěže,…). Možnost změny startovního pořadí je pouze po vzájemné domluvě dvou družstev s pořadatelem.

 

4) Škrtá se celá původní 4., 5. a 6. věta bez náhrady:

„Možnost změny startovního pořadí ………… nebudou dodržena pevná startovní čísla.“

 

5) Škrtají se celé poslední 2 věty bez náhrady:

„Pořadatel je povinen zachovat posloupnost ……… vybrané pořadí ze systému automatické rezervace“

 

 

 

 

 

 

 

     5. Proběhl výběr pevných startovních pořadí družstvy, která se v letošním ročníku umístila

          na 1.-10.místě v kategorii muži a na 1.-5.místě v kategorii ženy:

            muži:   H.Lukavice     5                      ženy:   Chválenice      nevyužito

                        Dehtín             7                                 Únětice           1

                        Chrást             8                                 Poděvousy      poslední

                        Kalenice          6                                 Dehtín             5

                        H.Kamenice    9                                 Štichovice       6

                        Únětice           10

                        Bolkov                        11

                        Poděvousy      12

                        Štichovice       nevyužito

                        Mokrouše        4

     6. Návrh na uspořádání Galavečera k ukončení sezóny (Milan Polívka)

          pro:                    22

          proti:                 0

          zdrželi se:          0

          Závěr:    Galavečer bude uspořádán

     7. Nabídka pro uspořádání Galavečera v roce 2016: Zajistí K.Míšek

                        místo:  Buena Vista Club Plzeň

                        termín: 22.10.2016

                        čas:      19:00 hod

          Hlasování:

          pro:                    21

          proti:                 0

          zdrželi se:          1

          Závěr:    schváleno

     8. Návrh na nahrávání záznamu z co nejvíce soutěží seriálu Zčhl, aby byla k dispozici

          videodokumentace jednotlivých soutěží, nejlépe všech (M.Eret, Studničková)

          Pro příští ročník 2016 se doporučuje pořadatelům, aby zajistili videozáznam požárních

          útoků v rámci pořádání své soutěže.

     9. Byla vznesena žádost na přítomné zástupce žadatelů a zástupce ostatních sborů ohledně

          pomoci při získávání a zajišťování sponzorů pro financování Zčhl v roce 2016 (Nolč).

          Současně bylo poděkováno Milanu Polívkovi za dosavadní úspěšnou činnost při

          získávání a zajišťování sponzorů v letošním i minulých ročnících Zčhl.

Ad16) Diskuse o termínovém kalendáři 2016. Po dohodě zástupců žadatelů byly stanoveny

          termíny konání jednotlivých soutěží Zčhl v roce 2016 takto:

            28.5.2016 so   Horní Lukavice

            29.5.2016 ne   Bučí

            5.6.2016 ne     Únětice

            18.6.2016 so   Horní Hradiště

            19.6.2016 ne   Štichovice

            26.6.2016 ne   ÚMO Plzeň2-Slovany

            2.7.2016 so     Brodeslavy

            3.7.2016 ne     Bolkov

            30.7.2016 so   Štěnovický Borek

            31.7.2016 ne   Úherce

            6.8.2016 so     Namnice

            7.8.2016 ne     Chrást

            13.8.2016 so   Mokrouše

            3.9.2016 ne     Seč

ad17) Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2016 (P.Eret)

            Zaplaceno všemi žadateli.

ad18) Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2016 (P.Eret)

            Zaplaceno přítomnými členy Sdružení Zčhl, zaplacení členských příspěvků

            na Shromáždění nepřítomnými členy zajistí dodatečně P.Eret.

ad19) Závěr

            K.Nolč poděkoval přítomným zástupcům družstev a sborů za účast a ÚMO Plzeň 2

            Slovany (Ing.Z.Červený) za zajištění prostor pro jednání Shromáždění a za oběd s

            občerstvením.

            Ukončení schůze ve 14:05 hod.

 

Rada ZČHL, Zapsal: Janda

                                               Podpis: Janda v.r.

 

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:

Nolč v.r., Polívka Milan v.r., Polívka Michal v.r., Studničková v.r., Žák v.r., Skala v.r., Záhrobský v.r.,

 

(pro stránky Zčhl upravil a přepsal: Karel Nolč)